Thông tin lãnh đạo

        Xem với cỡ chữ    

I. HĐND Quận
 
STT Tên Điện thoại Email
1 Chủ tịch HĐND (Nguyễn Thị Minh Nguyệt) 02363.631856 nguyetntm3@danang.gov.vn
2 Phó Chủ tịch HĐND (Nguyễn Văn Quy) 02363.631856 quynv3@danang.gov.vn
3 Trưởng ban Pháp chế (Nguyễn Thanh Bình) 02363.631856 binhnt8@danang.gov.vn
4 Phó ban Pháp chế (Trương Thị Thanh) 02363.631856 thanhtt9@danang.gov.vn
5 Trưởng ban Kinh tế XH (Mai Quốc Thạnh) 02363.631856 thanhmq1@danang.gov.vn
6 Phó ban Kinh tế XH (Nguyễn Thành Sơn) 02363.631856 sonnt4@danang.gov.vn
 
II.  UBND Quận  :           Điện thoại : 0236.3714922     

      Địa chỉ         :           503 Đường Trần Cao Vân , Quận Thanh Khê , TP.Đà Nẵng
      Email           :           quanthanhkhe@danang.gov.vn

 

STT Tên Điện thoại CQ Email
1 Chủ tịch (Nguyễn Văn Tĩnh) 3714584 tinhnv@danang.gov.vn
2 Phó Chủ tịch thường trực (Nguyễn Thanh Xuân) 3714374 xuannt1@danang.gov.vn
3 Phó Chủ tịch (Trần Tường Vân) 3714018 vantt4@danang.gov.vn
4 Chánh Văn phòng (Hoàng Thị Kim Loan) 3813746 loanhtk@danang.gov.vn
5 Phó Chánh Văn phòng (Nguyễn Đình Tùng) 3811882 tungnd@danang.gov.vn
6 Phó Chánh Văn phòng (Tào Hùng) 3811882 hungt1@danang.gov.vn


III. Các phòng ban chuyên môn:
 
1. Văn phòng HĐND và UBND quận (điện thoại: 3811882, email vpubndqtk@danang.gov.vn)
 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê (dưới đây gọi tắt là Văn phòng) là cơ quan chuyên môn, bộ máy giúp việc của Ủy ban nhân dân quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; được cấp kinh phí hoạt động, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Văn phòng có chức năng tham mưu tổng hợp giúp Ủy ban nhân dân quận về hoạt động của Ủy ban nhân dân quận; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân về công tác dân tộc; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác thuộc thẩm quyền; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân quận.

 

2. Thanh tra quận (điện thoại: 3712366, email: ttqtk@danang.gov.vn). 

Chánh Thanh tra - ông Đặng Ngọc Thúy

Thanh tra quận Thanh Khê là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND quận Thanh Khê, có chức năng tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;  thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra quận có con dấu riêng, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND quận mà trực tiếp là Chủ tịch UBND quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác, chuyên môn, nghiệp vụ  của Thanh tra thành phố Đà Nẵng.

 

3. Phòng Nội vụ (điện thoại: 3811996, email: nvqtk@danang.gov.vn)

Trưởng phòng - ông Đặng Hữu Yên

Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thanh niên; thi đua, khen thưởng. 

Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

 

4. Phòng Lao động thương binh & Xã hội (điện thoại: 3710911, email: ldtbxhqtk@danang.gov.vn)

Trưởng phòng - ông Trịnh Hồng Hải

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân quận (UBND), giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội ở địa phương và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ theo sự uỷ quyền của UBND quận.

Phòng Lao động - TBXH có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - TBXH thành phố Đà Nẵng.

 

5. Phòng Y tế (điện thoại: 3757731, email:pytqtk@danang.gov.vn)

Phó Trưởng phòng - ông Lê Văn Them

Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận Thanh Khê, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn quận.

Phòng Y tế quận có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của sở Y tế.

 

6. Phòng Kinh tế (Điện thoại: 3811993 email: ktqtk@danang.gov.vn)

Trưởng phòng - ông Võ Kim Tú

Phòng Kinh tế quận Thanh Khê là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận Thanh Khê, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thương mại dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thuỷ sản, khoa học và công nghệ, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Uỷ ban nhân dân quận.

Phòng Kinh tế chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Uỷ ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. 

 

7. Phòng Quản lý đô thị (điện thoại: 3712773, email: qldtqtk@danang.gov.vn)

Trưởng phòng - ông Ngô Văn Thanh

Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận Thanh Khê, chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiếp, toàn diện của Uỷ ban nhân dân quận đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành của Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải.

Phòng Quản lý đô thị có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, công viên, cây xanh, chiếu sáng, bến, bãi đỗ xe đô thị) theo đúng chính sách, luật pháp, các quy định của nhà nước và của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Phòng Quản lý đô thị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND quận.

 

 

8. Phòng Văn hóa – Thông tin (điện thoại: 3725487, email: vhttqtk@danang.gov.vn)

Trưởng phòng - bà Nguyễn Thị Ý Nhi

Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân quận, có chức năng tham mưu và giúp Uỷ ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; gia đình; thể dục - thể thao và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình; thể dục - thể thao; du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn quận.

Phòng Văn hoá Thể thao chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Uỷ ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng.

 

9. Phòng Tư pháp (điện thoại: 3712365, email: tpqtk@danang.gov.vn)

Trưởng phòng - ông Nguyễn Thanh Nhàn

Phòng Tư pháp quận Thanh Khê là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận (viết tắt là UBND quận) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực công tác tư pháp theo sự ủy quyền của UBND quận và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý lĩnh vực công tác tư pháp trên địa bàn quận.

Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng.

 

10. Phòng Tài chính – Kế hoạch (điện thoại: 3712617, email: tckhqtk@danang.gov.vn)

Trưởng phòng - ông Đỗ Nguyên Ngọc

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận Thanh Khê, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản, công tác giá; kế hoạch và đầu tư; công tác quy hoạch; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

Phòng Tài chính - Kế hoạch quận chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 

11. Phòng Giáo dục – Đào tạo (điện thoại: 3714484, email: gddtqtk@danang.gov.vn)

Trưởng phòng - ông Phạm Đình Sơn

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Thanh Khê là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phòng GD&ĐT có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của UBND quận Thanh Khê; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

12. Phòng Tài nguyên – Môi trường (điện thoại: 3711797, email: tnmtqtk@danang.gov.vn)

Trưởng phòng - ông Lê Trung Minh Tân

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Khê là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê, có chức năng tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng, thuỷ văn, đo đạt, bản đồ và biển.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng.

 

III. Các đơn vị sự nghiệp

 

1. Đội Kiểm tra quy tắc đô thị (điện thoại: 3712344, email: ktqtdtqtk@danang.gov.vn)

Đội trưởng - ông Trần Tấn Lực

Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Thanh Khê (viết tắt là Đội KTQTĐT) là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Thanh Khê, chịu sự lãnh đạo của UBND quận và sự hướng dẩn về chuyên môn nghiệp vụ của các ngành chức năng của thành phố như: Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đội KTQTĐT thực hiện chức năng kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự quản lý và sử dụng đất đai, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận qua đó trực tiếp lập thủ tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận những biện pháp xử lý theo đúng thẩm quyền quy định.

 

2. Trung tâm DS-KHHGĐ (số điện thoại: 3757730, email: ttdsqtk@danang.gov.vn )

Giám đốc - bà Nguyễn Thị Thúy Diễm

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (TT DS-KHHGĐ) quận Thanh Khê là đơn vị sự nghiệp, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của UBND quận, đồng thời chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm Dân số - KHHGĐ quận có tư cách pháp nhân, có con dấu và trụ sở làm việc; có chức năng tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn quận.

 


3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận Thanh Khê­­ (email: ttvhttqtk@danang.gov.vn)

Giám đốc - ông Võ Tuấn Kiệt

Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận chịu sự quản lý toàn diện và chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố.

Chức năng

a) Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của quận Thanh Khê;

b) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở;

c) Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn quận.

 

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 8 2 1 1 6 8 7
Hôm nay: 5701
Tháng này: 51265
Tổng cộng: 18211687