Sơ kết 05 năm thực hiện Đề án 02, 03-ĐA/QU của Quận ủy và sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI)

        Xem với cỡ chữ    

Sáng ngày 05/10/2018, Quận ủy Thanh Khê tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Đề án 02-ĐA/QU của Quận ủy về “Phát triển đảng viên ở khu dân cư đến năm 2020”, Đề án số 03-ĐA/QU về “Công tác cán bộ quận Thanh Khê đến năm 2020” . Đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy chủ trì Hội nghị.

 

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/QU, trong 5 năm, đảng ủy 10 phường đã cử được 532 quần chúng ưu tú ở khu dân cư đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đã kết nạp 203 đảng viên ở khu dân cư trên tổng số 961 đảng viên được kết nạp toàn quận (chiếm 21,1%), đạt 36,9% chỉ tiêu của Đề án. Vê công tác cán bộ, Ban Thường vụ Quận ủy đã triển khai, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung trong công tác cán bộ, đồng thời tổ chức thực hiện cơ bản đạt được mục tiêu Đề án. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện theo định kỳ và khi thực hiện các khâu trong công tác cán bộ như bố trí, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm; số cán bộ, công chức, viên chức từ quận đến cơ sở được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hằng năm đạt tỷ lệ cao, số hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực chiếm tỷ lệ khá thấp. Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên, tương đối đồng bộ, đảm bảo nguyên tắc, dân chủ khách quan, đúng quy trình, quy định, công khai. Số lượng và tiêu chuẩn nguồn cán bộ đưa vào quy hoạch ở các cấp, các ngành đạt yêu cầu, chất lượng được nâng lên. Nhiều cán bộ được rèn luyện thử thách trong thực tiễn, được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt, thể hiện tính năng động sáng tạo, năng lực quản lý điều hành và đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

 

 

Trong 05 năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy đã đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu để bầu 133 lượt cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở quận và phường. Trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, phường nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã giới thiệu 521 vị ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, phường, trong đó cấp quận 67 vị, cấp phường 454 vị. Công tác giám sát 5 năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy đã thành lập 03 Đoàn giám sát đối với các đơn vị, địa phương. Qua giám sát, các đơn vị đều có xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đối thoại trực tiếp giữa Bí thư, Chủ tịch ủy ban nhân dân với cán bộ Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân. Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội đã chủ trì, phối hợp triển khai nhiều chương trình phối hợp giám sát; một số chương trình giám sát đã hoàn thành, đạt kết quả, được dư luận và nhân dân đồng tình đánh giá cao, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức đối với vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Về hoạt động phản biện xã hội: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã chú trọng củng cố, nâng cao vai trò của đội ngũ lực lượng nòng cốt là cán bộ chủ chốt các cấp; đề cao tính chủ động, ý thức trách nhiệm trong quy tụ và phát huy vai trò đội ngũ trí thức, chuyên gia trên các lĩnh vực tham gia góp ý, phản biện. Tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực chủ động tham gia đóng góp ý kiến cho tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; kịp thời đề ra giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bức xúc trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

 

Tại Hội nghị có 08 tập thể, 08 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện Đề án 02-ĐA/QU và 03 tập thể có thành tích trong việc thực hiện Quyết định 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị được khen thưởng.

Thu Lan

Cập nhật ngày: 09-10-2018
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 8 1 6 5 2 6 7
Hôm nay: 1985
Tháng này: 33972
Tổng cộng: 18165267