Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 101 Đảng viên mới kết nạp

        Xem với cỡ chữ    

Trong thời gian từ ngày 10/9/2018 đến ngày 15/9/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Thanh Khê đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới năm 2018

 

Trong thời gian 7 ngày các học viên sẽ được bồi dưỡng những nội dung lý luận chính trị cơ bản gồm 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại – chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức và Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Thông qua lớp học, nhằm giúp các đảng viên mới kết nạp nắm được những kiến thức cơ bản, nội dung của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên. Đây là lớp học thứ 2 do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Thanh Khê tổ chức, nâng tổng số đảng viên mới kết nạp được bồi dưỡng lý luận chính trị lên 231 đồng chí.

Thu Lan

 

Cập nhật ngày: 12-09-2018
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

 

(Đã tiếp nhận 144 lượt hồ sơ)56.6 %37.2 %0.0 %0.0 %0.0 %6.2 %SớmĐúngTrễTồnChưa đến hạnQuá hạn
1 8 1 6 5 3 5 8
Hôm nay: 2076
Tháng này: 34063
Tổng cộng: 18165358